Az élménypedagógia elméleti háttere
1. tananyagegység

Az élménypedagógia feladata, hogy visszaadja az élet számára a titkot, ami a modern világban eltűnőben van.”  (Kurt Hahn)

Az élménypedagógia és tapasztalati tanulás kifejezések szinonimaként jelennek meg az angol Experiential Learning szóösszetétel fordításaként. Élménypedagógiának a cselekvés általi tanulás és fejlődés sajátos változatát nevezzük. A kalandpedagógia az élménypedagógia outdoor ága, amelynek fő célja a résztvevők életrevalóságának fejlesztése, cselekvési kompetenciáik határainak kipróbálása. Az élmény- és kalandpedagógia az aktivitásban és az új, az addig ismeretlen megtapasztalásában látja a fejlődés elsődleges motorját.

loading

„Az élménypedagógia nem más, mint személyközpontú pedagógia, mely mind az egyén, mind a csoport fejlődésére és sikerességére fókuszál.” (Rogers, 1984). Az élménypedagógia sokféle terápiás, nevelési, szabadidős-rekreációs és rehabilitációs stratégia szintézisét jelenti. A tapasztalati nevelés egyik formája, egyfajta alternatív oktatási módszer. Olyan elmélet és gyakorlat, amely kiemeli (a bármely életkorú, akár felnőtt) tanulókat az iskolapadból, olyan helyzetet teremtve, amelyben próbára tehetik értékeiket, tudásukat, interperszonális képességeiket, kreatív gondolkodásukat, újrakerezetve önmagukról és a világról alkotott hitrendszereiket, meggyőződéseiket.

Az élménypedagógia a neveléstudomány viszonylag friss irányzata, összhangban a fent említett rogers-i megközelítéssel. Elméleti alapjait John Dewey fektette le. Az amerikai filozófus hangsúlyozta a megélt élmények személyiségformáló szerepét és jelentőségét az oktatási-tanulási folyamatban. Az élményekből nyert tapasztalatok nevelnek, formálnak bennünket.

Dewey elméletére támaszkodva dolgozta ki David Kolb tapasztalati, természetben való tanulás modelljét. Az ő koncepcióját ültette át a gyakorlatba az outdoor élménypedagógia atyja, a német reformpedagógus Kurt Hahn, aki az oktatást tantermen kívül szervezte. Hahn kiemelte a tanulókat komfortzónájukból, és kihívást jelentő helyzetet teremtett számukra. A Hahn által kidolgozott tanítási-tanulási modell egyes elemeit az amerikai iskolarendszer gyorsan integrálta programjaiba.

Gyakorlatias felfogás

Az élménypedagógia a frontális módszerek elméleti felfogásával szemben tevékenység-centrikus és gyakorlatias. Az élménypedagógiai tevékenységek többsége nem pusztán szóban zajlik, hanem a vizuális, akusztikus, taktilis és mozgásos észlelést is bevonva az ismeretszerzési folyamatba. A jelszó: ,,Kísérletezz! Próbáld ki! Vitasd meg, találd ki, alkosd meg, építsd fel, teszteld! Nem sikerült? Próbáld másképp!"

 

Manapság a csapból is az élmény szó folyik. Fontos azonban látnunk az élménykeresés, élményfogyasztás és az élménypedagógia közötti különbséget. Az élmény lelki-pszichológiai realitás. A velünk történt események belső gondolati-érzelmi-pszichés interpretációja. Annál intenzívebb az élmény, minél váratlanabb, különlegesebb az egyén számára az esemény. Az események a környezetünkkel való interakciókban történnek, és több érzékszervünkre hatnak (multiszenzoriális jellegűek). Az élmény lehet örömteli vagy szomorú, kellemes vagy kellemetlen, izgalmas vagy fájdalmas, annyi bizonyos, hogy lényegét tekintve szubjektív és erősen érzelmi töltetű. Az, hogy ugyanazt az eseményt, látványt, történést hogyan éljük meg, mindig egyedi, csak az adott személyiségre jellemző.

loading

Fontos

Az élménypedagógia egy olyan módszer, amely az intenzív élményekben látja a tanulás kiindulópontját. Mivel azonban önmagában az élmény túlságosan megfoghatatlan, homályos, az élménypedagógia tudatosítani igyekszik a történéseket. Arra ösztönöz, hogy kiemeljük az élményekből azt, ami lényeges számunkra, hiszen csak akkor tudunk tanulni belőle, ha megértjük és intellektuálisan feldolgozzuk. A feldolgozás révén lesz tehát élményből tapasztalat: az akciót reflexió, tudatosítás követi, amelyből továbbvihető tanulság. Erre a tanulságra a későbbiekben támaszkodhatunk,  beépíthetjük cselekvési-megküzdési repertoráunkba.

 

loading

Az élmények igen fontosak életünkben. Közösségi élményt jelenthet egy óvodai szabad játéktevékenység, közös esemény, felnőttek esetében egy csapatépítő program, ahol a megszokott munkahelyi környezeten kívül együttműködést kívánó, különleges helyzetbe kerülünk. Élményeket élünk meg egy könyv olvasása, egy jó beszélgetés, utazás, túrázás, vadvízi evezés, kalandparki programok során. Ez mind élmény, de még nem feltétlenül jelent tanulást. A tevékenységek szervezése lehet laza, kötetlen vagy nagyon is szabályozott, ám az események és szubjektív élmények feldolgozása nem történik meg, vagy csak irányítatlanul, ad hoc, spontán módon, öntudatlanul  megy végbe.

Mivel megbeszélés, feldolgozás valójában nem történik, ez a szintű élmény nem feltétlenül teremt tanulási helyzetet, bár természetesen alkalmas saját magunk, társaink és a világ jelenségeinek megértésére. Mégis: a reflexió hiánya miatt a felismerések homályosak, érzelmi töltetűek maradnak. Kibeszélés, megfogalmazás hiányában nehezebben épülnek be a személyes tapasztalati tárházba és az új helyzetekkel való megküzdési repertoárba, így nem feltétlenül személyiségfejlesztő hatásúak.

Érdekesség

Létezik olyan élménypedagógiai irány, amikor a tevékenység céljait a facilitátor előre meghatározza. Pontosan ki van jelölve egy feladat, amelyet a csoportnak meg kell oldania. A tevékenységet követően a reflexió a tréner által történik meg. A lezajlott eseményeket ő foglalja össze, a fejlesztendő területeket ő jelöli ki, a feladat sikerességét elsősorban ő értékeli. A következtetések által ugyanakkor fontos felismerésekhez jutnak a résztvevők. Miben volt a csoport hatékony? Miben lehetne még javítani? Hogyan?

 

loading

A tapasztalati úton való ismeretelsajátítás más, mint a hagyományos tanulás. Az élménypedagógia által alkalmazott, több érzékszervre ható, multiszenzoros tanítási gyakorlat aktív részvételre ösztönöz. Bevonja a résztvevőket, így sokszínű lehetőséget és sikerélményt biztosít az eltérő tanulási stílussal rendelkezők számára.

Az élménypedagógiát nem a hagyományos pedagógia alternatívájának kell tekintenünk. Sokkal inkább izgalmas kiegészítője a formális, nonformális és informális tanulási helyzeteknek, valamint kiváló terepe a személyes és szociális kompetenciák fejlesztésének.

(Bányai, Mindengyerek Konferencia Zárókiadvány)

loading

Pedagógiai aspektusból tekintve az élménypedagógia a kooperatív módszertannal rokon, hiszen aktív részvételre ösztönöz, és csoportmunkában gondolkodik. A két irányzatnak hasonló a fogalomrendszere, módszerei és céljai. Ám míg a kooperatív módszertani megközelítésben a közösségfejlesztés, a csoportkoherencia és a résztvevők személyiségfejlődése pozitív ,,mellékhatás”, addig az élménypedagógiának mindezek deklarált céljai. További közös pont a kooperatív tanulásszervezés és az élménypedagógia között, hogy az egyéni eredmények helyett a csoporteredményre fókuszál. Lényeges különbség ugyanakkor, hogy az élménypedagógiában az út maga fontosabb, mint az eredmény. Egy sikertelen feladatmegoldás ugyanolyan értékes tanulságokat hozhat a tagok számára, mint egy sikeres. Az élménypedagógiai gyakorlatok során megélt, olykor kudarcokkal terhelt tapasztalatok komoly önismereti felismerésekre, fejlődésre ösztönzik a résztvevőket.

loading

Az élménypedagógiai kihívások a kagani kooperatív módszertanból ismerős feladat típusokhoz hasonlóan magas szintű együttműködésre ösztönöznek. Az élménypedagógiai tevékenységeket úgy konstruáljuk meg, hogy a közös tevékenység, feladatmegoldás során kiemelten érvényesülhessen az

 • építő egymásrautaltság
 • egyenlő részvétel
 • párhuzamos interakciók és
 • egyéni felelősségvállalás
loading

Elmélet

Spencer Kagan, a kooperatív módszertan neves amerikai úttörője azokat az alapelveket kereste, amelyek a tanulásszervezési módokat együttműködővé teszik. Az általa meghatározott négyes struktúra angolul a PIES (Positive Interdependence, Individual Accountability, Equal Participation és Simultaneous Interaction).

 

A négy alapelv röviden a következőket jelenti:

 • a tagok egymásrautaltak
 • erős az egymás iránti segítőkészség és a csoportkohézió
 • erős a motiváció az együttműködésre
 • a siker közös
 • több résztvevő jut párhuzamosan szóhoz
 • minden tag aktív
 • kiegyenlített a részvétel
 • minden tag hozzájárulása szükséges a csoporteredményhez
 • a munkamegosztás erősíti a személyes felelősségvállalást
 • mindenki felelősséget vállal önmagáért és a csapatért
loading

Amint később még szó esik róla, az egyes tevékenységek, amelyeket egy élménypedagógiai folyamatban végzünk, összefüggő, egymásra épülő egészet alkotnak. A teljes folyamat lényege, hogy a csoport az előre meghatározott célokat elérje. A kívánt célok elérése érdekében az élménypedagógiai foglalkozást vezető szakember - facilitátor / élménypedaógiai tréner - minden lehetőséget mozgósít, amelyek a fejlesztési célt szolgálják, és a tapasztalati tanulást segítik megvalósítani. Ez igaz a játék-tevékenységekre, élménypedagógiai feladatokra (kihívásokra) és az élmények feldolgozására egyaránt.

loading
loading

Fontos

A gyakorlatokkal a facilitátor voltaképpen mesterségesen generál olyan helyzeteket, amelyek szokatlanok, újszerűek a résztvevők számára, így intenzív élményekhez juttatják őket, tanulási szituációkat hozva létre. Az élménypedagógia különleges, speciális helyzeteiben a résztvevők biztonságos keretek között próbálhatják ki magukat.

 

Tapasztalataikat, élményeiket, érzelmeiket azután a reflexiós fázisban közösen feldolgozzák, értelmezve és átültetve a tanulságokat egyéb életterületeikre.

Az élménypedagógia provokál, kimozdít a megszokottból, ezzel aktivitásra sarkall - de soha nem kényszerít. Az élménypedagógus (facilitátor) olyan helyzeteket teremt, amelyekben a csoport, mint egész motivált lesz a cselekvésre, az együttműködésre. A résztvevőket arra inspirálja, hogy kipróbálják magukat, próbára tegyék egyéni képességeiket és kollektív tudásukat. Az élménypedagógia a csoportban megélt személyes és közös élményekre koncentrál. Növeli a résztvevők érzelmi tudatosságának és frusztrációtűrésének szintjét, problémamegoldó képességüket, reziliencájukat. Határokat feszeget: a résztvevőkben tudatosítja saját fizikai, pszichikai képességeik határait, és arra buzdítja őket, hogy - amennyiben elég bátorságot éreznek hozzá - lépjenek túl ezeken.

loading

A tevékenységek végrehajtását a közös feldolgozás kulcsfontosságú mozzanata követi. Ennek során a résztvevők reflektálnak a megélt tapasztalatokra, kognitív szintre emelve élményeiket. Visszajelzéseket adnak egymásnak a közös munka kapcsán, megosztják érzelmeiket, feldolgozzák a tanulságokat. Az élményből később is hasznosítható tapasztalatot alkotnak. A feldolgozás  - akárcsak a feladatok megoldása - többségében csoportban történő folyamat, ahol a csoporttagok aktív részvétele elengedhetetlen.

loading

Az élménypedagógiai tevékenységeken belül jó elkülöníthető egységeket lehet megkülönböztetni (amelyekről a későbbiekben még szólunk). Természetesen el lehet térni a sablon forgatókönyvtől, amely jellemzően a következőképpen épül fel:

 • A résztvevők kapnak egy megoldandó feladatot, azt megtervezik, majd közösen végrehajtják. Eközben megszerzik az első tapasztalatokat.
 • Később az elvégzett tevékenységet és annak eredményességét megbeszélik, feldolgozzák, elemzik, majd a tapasztalatok fényében újragondolják lehetőségeiket, cselekvésüket újratervezik. és az új módszert is kipróbálják.
 • Ezt a kört (többnyire a feladatleosztásban vállalt szerepek cseréjével, megváltoztatásával vagy a feladat nehezítésével) addig végzik, amíg azt nem gondolja a csoport vagy a facilitátor, hogy ez a legtökéletesebb kivitelezés, és több új tudást az adott feladat megoldásából már nem lehet ,,kinyerni” és hasznosítani.

A folyamat során a megszerzett tapasztalatokból, feldolgozásokból előkerül egy olyan tudás, ami konkrétan a tevékenységhez már nem kapcsolható, de segíti a megszerzett tudás beépülését a résztvevők további működésébe. 

A fentiek alapján a következő szakaszokat különíthetjük el:

loading

A csoportnak egy, a facilitátor által felvetett problémát kell megoldania. A kihívást jelentő helyzet sokszínű lehet. Lehet ez elméleti probléma, egy szituáció megoldása, végrehajtása és értékelése, adott produktum közös elkészítése; művészeti alkotások létrehozása; információmegosztás, információcsere, konszenzus-alkotás; önkifejezés, előadás, produkciók létrehozása, illetve verbális és nonverbális kommunikáción alapuló izgalmas helyzetmegoldás.

A kivitelezést tervezés előzi meg, mely során a csoport azon fáradozik, hogy közösen kitalálja, hogyan fogja a feladatot végrehajtani. Minden fent felsorolt tevékenységtípus más jellegű tervezést, rászánt időt igényel. Ami közös bennük, az a kommunikáció. Azt is mondhatnánk, hogy az élménypedagógiai tevékenységek mindegyike élénkíti és fejleszti a csoporton belüli kommunikációt.

loading

A facilitátor által ösztönzött, majd a csoport által létrehozott nem mindennapi helyzetek segítik a csoportot abban, hogy a tagok egymásra hangolódjanak és együttműködjenek. A facilitátor biztosítja az időt, a helyet, a teret az egymás közötti kommunikációra és közös cselekvésre. Ezek a helyzetek új perspektívákat, lehetőségeket nyitnak meg a csoport és az egyén előtt, mind gondolkodásban, kommunikációban, mind pedig együttműködésben és problémamegoldásban.

Dióhéjban

Összefoglalva: a létrehozott élménypedagógiai helyzet kimozdít mindennapi élethelyzeteinkből, gondolkodási és viselkedési sémáinkból, beidegződéseinkből, komfortzónánkból. Arra ösztönöz, hogy próbáljunk ki új utakat, szabaduljunk meg hiedelmeinktől és  automatikussá vált mechanizmusainktól. Mivel a kitaposott utak az élménypedagógiai tevékenységek során többségükben nem működőképesek, tanulási helyzet teremtődik. Annak intenzitása nagyban függ a csoport és az egyén nyitottságától, kezdeményezőkészségétől és tanulás iránti elkötelezettségétől.

 

A csoporttagok a tevékenység elvégzése során feltöltődnek élményekkel, amelyekből a beszéd és átgondolás révén tapasztalat születhet. Minden adott ahhoz, hogy a gyakorlatban rejlő tanulási helyzeteket kiaknázzuk - erre való a feldolgozás. A reflexió során a résztvevők megosztják egymással a történteket, érzelmeiket, reflektálnak a többiek megéléseire, és megfogalmazzák, hogy mit tanultak a megélt folyamatból.

loading

Az élménypedagógia feldolgozási szakasza módszereiben nem különbözik bármely más feldolgozástól. Formáját tekintve történhet páros, kis- vagy nagycsoportos beszélgetés formájában, amelyet a facilitátor segítő kérdésekkel moderál (később részletesen bemutatjuk ennek technikáját). A feldolgozás történhet indirekt formában is, mint a kérdőív, művészi alkotás, napló. A feldolgozás módszertanának fontos alaptétele, hogy a hozzászólás önkéntes, passzolni lehet.

Tipp

A feldolgozás során segíthetnek az egyszerű eszközök, kártyák, képek, hétköznapi tárgyak is. Egy-egy megfogható tárgy, szimbólum megkönnyíti a megnyílást, a megszólalást, a gondolatok, érzelmek szabadabb áramlását és másokkal való megosztását.

 

loading

Tipp

Moderáló kérdések feldolgozáshoz:

 • Mi történt?
 • Volt-e kulcsmozzanat? Fordulópont?
 • Te mit éreztél?
 • Hogy érezted magad az adott szerepben?
 • Mi okozott nehézséget?
 • Mi okozott örömöt?
 • Mit kellene legközelebb másképp tenned?

 

loading

Képzeljük el az élménypedagógiát úgy, mint egy fagylaltkelyhet! A facilitátor által kínált keret a tölcsér, a tapasztalatok a gombócok, a feldolgozás a tejszínhab, az alkalmazás és általánosítás pedig a koktélcseresznye a hab tetején.

Ez tehát a csúcspont, hiszen az itt nyert tapasztalatok mindennapi életben való alkalmazása a fő cél. Ez az, amiért az élménypedagógiai tevékenységeket végigcsináljuk,  hiszen az a legfontosabb, hogy a játékosan megélt tapasztalatokat hogyan fogja később beépíteni, hasznosítani, alkalmazni a résztvevő a magán- vagy szakmai életében (esetleg mindkettőben). Ez jelenti a személyiségfejlődést.

loading

Transzfer, általánosítás

,,Hogyan és hol fogod az itt nyert tapasztalatodat hasznosítani? Hogyan tovább?” teszi fel a kérdést az élménypedagógus, és a résztvevők visszajelzései alapján bátorítja, segíti az önismereti munkát, elindítva a változást.

 

A coaching folyamathoz hasonlóan a facilitátor segíti az egyéneket a változás iránti vágy felkeltésében és az elhatározás megszületésében. Segít a tervek és módszerek konkretizálásában, hiszen csak akkor tudunk cselekedni, ha tudjuk, mit és hogyan szeretnénk, célunkat milyen eszközökkel, lépésekkel tudjuk elérni. A viselkedésváltozás akkor lesz tartós, ha értékváltozáshoz is kötődik és belsőleg motivált. Fontos, hogy tudatosítsuk a résztvevőkben: az új tapasztalatok szerinti gondolkodás- és viselkedésmód beengedését és gyakorlását már másnap el kell kezdeni. A mélyebb változások akár az újonnan felfedezett erősségek használatát, a kapcsolatok helyesebb kezelését, harmonikusabb életvezetést, a rossz szokások elengedését és újabb értékek beengedését jelenthetik.

loading

Példa a transzferre

Tételezzük fel, hogy az egyik résztvevőnek az volt a legnagyobb tanulság egy problémamegoldás során, hogy a többieknek is lehetnek jó ötletei egy folyamat megtervezésekor. A változtatás a mindennapjaiban az lehet, hogy nem akar ezután mindent egyedül megoldani, hanem mások véleményét is kikéri, és rendszeresen odafigyel kollégái ötleteire. Hasonlóképpen: lehet az a tanulság valaki számára, hogy néha jobb nemet mondani egy-egy kérésre, ötletre.

 

loading